بسم الله الرحمن الرحیم


یک روز یک خدا می آید و پیشانی ات را می بوسد ! یک خدا که توی جیب راستش تمام کائنات را گذاشته و در جیب چپش یک خلاء بی منتهاست ! یک روز یک خدا می آید تو را از کنج ترین کنج دلش میگیرد ، میگذارد در کف دستش ای جان ! یک روز یک خدا می آید که در قلبش مشعلی دارد برای تمام دنیا و خورشید را فوت میکند و ماه را میشکند میریزد در اقیانوس آرام ! که آرام شود ... یک روز یک خدا می آید مینشیند روبرویت آنقدر با تو حرف میزد که هر چه را تا امروز در دلت جمع کرده ای جاری کنی روی تَلِّ گونه هایت ! که گلگون شوی ... یک روز یک خدا می آید ... زلف هندویت را به هم میبافد و سلسله ی موهای همیشه پریشانت را لبخند میزند ! یک روز یک خدا با بوسه ای بر پیشانیِ کهنه ات از خواب دیرین تو را بیدار خواهد کرد ! و تو آن روز عاشق خواهی شد ! منبع اصلی مطلب : گم جِش
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : عاشقی با تو :)